Benalu Freuhauf

Benalu Freuhauf
€5750
km
-
-
1998
3
297
Axis 1:
Air suspension
Drum Brake

Axis 2:
Air suspension
Drum Brake

Axis 3:
Air suspension
Drum Brake